[Nayttelyposti] Kuopion taidemuseon Ihmisen kuva -näyttely tuo esille harvoin nähtyjä teoksia yksityisten taidesäätiöiden kokoelmista

Louni Marja marja.louni at kuopio.fi
Ke 8.Joulu. 15:55:20 EET 2021


Kuopion taidemuseossa 4. joulukuuta avautunut näyttely esittelee harvoin nähtyjä teoksia yksityisten taidesäätiöiden kokoelmista. Näyttely tarkastelee, kuinka taiteilijat ovat kuvanneet ihmistä kotimaisessa kuvataiteessa 1860-luvulta nykypäiviin, Ferdinand von Wrightistä Elina Brotherukseen. Ihmisen kuva -näyttely toteutetaan yhteistyössä Suomalaiset taidesäätiöt ry:n kanssa.


Ihmisen kuvaaminen on ajaton aihe kuvataiteessa. Eri aikoina esiin nostetut ihmiskuvauksen näkökulmat kertovat yhteiskunnan ja ajattelutapojen muuttumisesta sekä taiteemme kehityksestä. Näyttely tarjoaa mahdollisuuden pohtia vallalla olevia käsityksiä ihmisestä yhteiskunnan jäsenenä sekä yksilön suhdetta itseensä, muihin ihmisiin ja elinympäristöönsä.


Muutokset ihmisen kuvaamisen tavoissa näkyvät esillä olevissa teoksissa
1800-luvun loppua lähestyessä ihmisen kuvaamisen tapa muuttui romantiikan ihanteellisista kuvauksista impressionistisiksi hetken näkymiksi. Esimerkkeinä Ferdinand von Wrightin tarkoin maalatut maisemat ihmisineen raikkaiden Ellen Thesleffin ja A.W.Finchin teosten rinnalla.

Yhteiskunnan teollistuminen ja modernit taidesuuntaukset toivat taiteeseen uuden tradition kaupunkikuvineen. Unto Pusan ja Göstä Diehlin hajotettuja muotoja tutkivissa urbaania ympäristöä kuvaavissa maalauksissa on nähtävissä kuvataitelijoiden kiinnostus ei-esittävää taidetta kohtaan. Henkilökohtaiset teemat ovat esillä Elina Brotheruksen, Susanna Majurin, Kimmo Schroderuksen, Joel Slotten ja Viggo Wallensköldin nykytaiteen teoksissa, joissa syvennytään yksilön kokemusmaailmaan ja minuuteen liittyviin kysymyksiin.

Suomalaiset taidesäätiöt -yhdistyksen 10 jäsentä
Suomalaiset taidesäätiöt ry:n jäseniä ovat Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, OP Ryhmän Taidesäätiö, Pro Artibus -säätiö, Taidesäätiö Merita, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö, Åbo Akademin säätiö ja Lönnströmin taidemuseo. Näyttelyssä on esillä liki 70 taideteosta yksityisten taidesäätiöiden kokoelmista. Suomalaiset taidesäätiöt ry.:n tarkoituksena on edistää ja lisätä taiteen tuntemusta ja toimia taiteiden harrastuksen hyväksi sekä edistää taidehistoriallista tutkimusta.

Ihmisen kuva -näyttely on avoinna Kuopion taidemuseossa 8. toukokuuta 2022 saakka. Näyttelyn kuraattorina toimii Kuopion taidemuseon intendentti Marja Louni.

Näyttelyn opastukset sunnuntaisin 16.1.-8.5.2022 klo 14 ja taidevartit keskiviikkoisin 12.1.-4.5.2022 klo 13.

******************************************************************************************************Vid Kuopio konstmuseum öppnade lördagen den 4 december 2021 en utställning med sällan skådade verk ur de privata konststiftelsernas samlingar. Utställningen granskar konstnärernas skildringar av människan i den inhemska bildkonsten från 1860-talet till vår tid, från Ferdinand von Wright till Elina Brotherus. Utställningen Bilden av en människa genomförs i samarbete med Finländska konststiftelser rf.


Människor har alltid skildrats i bildkonsten. De perspektiv som olika tiders människobeskrivningar ger berättar om hur samhället och tankesättet har förändrats och hur konsten har utvecklats. Utställningen erbjuder en möjlighet att begrunda de gällande uppfattningarna om människan som en samhällsmedlem samt individens förhållande till sig själv, andra människor och livsmiljön.


De förändrade skildringarna av människan framgår av de utställda verken
Mot slutet av 1800-talet gick skildringen av människan från romantikens ideala skildringar till impressionistiska ögonblicksvyer. Som exempel kan nämnas Ferdinand von Wrights detaljerade landskap med människor vid sidan av de fräscha verken av Ellen Thesleff och A.W. Finch.

Samhället industrialiserades och de moderna konströrelserna införde den nya traditionen med stadsvyer i konsten. I Unto Pusas och Gösta Diehls urbana miljöer med splittrade former kan man se bildkonstnärernas intresse för den abstrakta konsten. Personliga teman ingår i Elina Brotherus, Susanna Majuris, Kimmo Schroderus, Joel Slottes och Viggo Wallenskölds moderna verk, där man betraktar individens upplevelser och frågor kring jaget.


Finländska konststiftelser rf:s tio medlemmar
Medlemmar i Finländska konststiftelser rf är Alfred Kordelins stiftelse, Fortums Konststiftelse, Gösta Serlachius konststiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, OP Gruppens Konststiftelse, Stiftelsen Pro Artibus, Konststiftelsen Merita, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse, Stiftelsen för Åbo Akademi och Lönnströms konstmuseum. I utställningen ingår nästan 70 konstverk ur de privata konststiftelsernas samlingar. Finländska konststiftelser rf har som syfte att främja och öka konstkännedomen och arbeta för konsten som hobby samt främja den konsthistoriska forskningen.Utställningen Bilden av en människa är öppen vid Kuopio konstmuseum till och med den 8 maj 2022. Utställningens kurator är intendent Marja Louni vid Kuopio konstmuseum.

Guidningar söndagar 16.1–8.5.2022 kl. 14 och konstkvarter onsdagar 12.1–4.5.2022 kl. 13.

*******************************************************************************


An exhibition of rarely seen works of art from the collections of private fine arts foundations is open at Kuopio Art Museum. The exhibition examines how artists have depicted people in Finnish art from the 1860s to the modern day, from Ferdinand von Wright to Elina Brotherus. The Human Images exhibition is held in collaboration with the Association of Finnish Fine Arts Foundations, Suomalaiset taidesäätiöt ry.


The depiction of people is a timeless theme in art. Perspectives of how people have been portrayed in art in various periods illustrate how society and attitudes have changed and how art has developed. The exhibition offers the opportunity to reflect on the prevailing concepts of the individual as a member of society and in relation to themselves, other people, and their living environment.


Changes in how people were depicted can be seen in the presented works
Towards the end of the 19th century, the methods of portraying people moved from idealistic romanticist depictions to the impressionist style of capturing transient moments. Some examples are Ferdinand von Wright’s precisely painted landscapes with people juxtaposed against the fresh paintings of Ellen Thesleff and A.W.Finch. Industrialisation and modern movements in art introduced a new tradition with urban imagery. Unto Pusa’s and Göstä Diehl’s deconstructed shapes in paintings that examine the urban environment display the artists’ interest in abstract art. Personal themes are highlighted in the modern art of Elina Brotherus, Susanna Majuri, Kimmo Schroderus, Joel Slotte and Viggo Wallensköld, which delve into the individual’s experiences and issues surrounding selfhood.


The 10 members of the Association of Finnish Fine Arts Foundations
The Association of Finnish Fine Arts Foundations’ members are the Alfred Kordelin Foundation, the Fortum Art Foundation, the Gösta Serlachius Fine Arts Foundation, the Signe and Ane Gyllenberg Foundation, the OP Art Foundation, the Pro Artibus Foundation, Art Foundation Merita, the UPM-Kymmene Cultural Foundation, the Åbo Akademi University Foundation, and the Lönnström Art Museum. The exhibition contains almost 70 works of art from the collections of private fine arts foundations. The Association of Finnish Fine Arts Foundations aims to promote and increase awareness of the fine arts, to act in the interest of practicing the arts, and to promote research into art history.

The Human Images exhibition is open at the Kuopio Art Museum until 8 May 2022. The exhibition is curated by Kuopio Art Museum’s curator Marja Louni.

Tours of the exhibition are held at 2:00pm on Sundays from 16 January - 8 May 2022 and 15-minute art sessions are held on Wednesdays from 12 January - 4 May 2022 at 1:00pm.
Marja Louni
Intendentti / Chief Curator
Kuopion kaupunki / Kuopion taidemuseo / Kuopio Art Museum
Kauppakatu 35, 70100 Kuopio
044 718 2639, marja.louni(at)kuopio.fi
www.kuopiontaidemuseo.fi<http://www.kuopiontaidemuseo.fi/>
www.kuopio.fi<http://www.kuopio.fi/>
--------------------------------------------------------
Hyvän elämän pääkaupunki
Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta
--------------------------------------------------------Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta