[Nayttelyposti] Dekadentti ja charmikas Aterlieri O. Haapala Valokuvataiteen museolla

Anna-Kaisa Rastenberger anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Ti 26.Tammi. 14:30:10 EET 2010


ATELIERI O. HAAPALA
Suomen valokuvataiteen museo
Prosessi 27.1. – 21.3.2010

Yli sadan vuoden takaiset muotokuvaperinteet heräävät henkiin Atelieri 
O. Haapalan valokuvanäyttelyssä. Tarjolla on nostalgiaa ja näyttäviä 
pukuja, porvariston charmia, mutta myös oopiuminhuuruisia dekadentteja 
paheita. Kiertävä valokuvaamo on ikuistanut asiakkaansa 1800-luvun 
hengessä. Tuloksena on hieno kokoelma moderneja kabinettikuvia.

Uusviktoriaanisten muotokuvien lisäksi Suomen valokuvataiteen museon 
näyttelyssä on esillä aikakauden henkeen sovitettu fotoaparaatti, 
käsinmaalattu maisematausta ja muuta kuvausrekvisiittaa, sekä 
valokuvaamon omistajan rouva Onyxei Haapalan ja hänen uskollisen 
assistenttinsa Helmutin elämästä kertova teoskokonaisuus, jossa työpari 
matkaa Jäämeren rannoilta keuhkotautiparantolan kautta Gizan pyramideille.

Atelieri O. Haapala on kahden valokuvaajan Saara Salmen ja Marco 
Melanderin yhteistyönä syntynyt performatiivinen taideprojekti. Onyxei 
ja Helmut ovat heidän roolihahmonsa kuvaustapahtumissa. Irtoviiksin ja 
korsetein naamioituneet valokuvaajat ovat esiintyneet runsaan vuoden 
kuluessa muun muassa Taiteiden yössä, burleskitapahtumissa, 
taidemuseoissa ja vintage-myyjäisissä. Asiakkaat ovat voineet tulla 
kuvattavaksi omissa vaatteissaan tai virittäytyä tunnelmaan 
laina-asusteiden avulla. Eläytymisen ja esiintymisen avulla yleisölle on 
haluttu tarjota pala menneen maailman tunnelmaa, kuvitteellinen hetki 
ajassa, jolloin valokuvattavana oleminen oli erityinen ja odotettu 
tapahtuma.

Hanke on saanut tukea Svenska Kulturfondenilta.

Vip-avajaiset Atelieri O. Haapalan kuvauksissa olleille: su 7.2. klo 
14-16 ja pe 12.2. klo 18-20.  Vapaa pääsy.
Atelieri O. Haapalan kuvauspäivät museolla: su 7.2. klo 14-16 ja su 
21.3. klo 11-17. Vapaa pääsy.

Näyttelyyn liittyy päiväkodeille ja kouluille suunnattuja työpajoja. 
Lisätietoja www.valokuvataiteenmuseo.fi tai museolehtori Erja Salo.
Lisätietoja projektista: www.ohaapala.com ja info at ohaapala.com. 
Muotokuvat ovat nähtävissä myös osoitteessa 
http://www.flickr.com/photos/ohaapala/
Yleisöopastukset:
Suomenkielinen yleisöopastus näyttelyihin sunnuntaisin kello 13 ja joka 
kuukauden viimeinen keskiviikko klo 11. Keskusteluopas näyttelyissä 
sunnuntaisin kello 14–15.

Lisätietoja näyttelyistä: Amanuenssi Tiina Rauhala, 09-6866 3622, 
tiina.rauhala at fmp.fi
Intendentti Anna-Kaisa Rastenberger, 09-6866 3628, 050-518 7619,
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Lisätietoja opastuksista, työpajoista ja oheisohjelmistosta: 
Museolehtori Erja Salo, 09-6866 3620, erja.salo at fmp.fi
Tilatut opastukset 09-6866 360, ti–pe klo 9–12 tai satu.sormunen at fmp.fi

Näyttelyt avoinna ti–su klo 11–18. Pääsymaksut EUR 6 / 4 / 0.
Suomen valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 
Helsinki,
Info 09-6866 3621 www.valokuvataiteenmuseo.fi

------------------------------------

ATELIERI O. HAAPALA
Finlands fotografiska museum
Prosessalen 27.1 – 21.3.2010

Över hundra år gamla traditioner kring porträttfotografering väcks till 
liv på fotoateljén Atelieri O. Haapalas fotografiutställning. Här finner 
vi nostalgi och eleganta kostymer, borgerskapets charm, men också 
opiumhöljda dekadenta laster. Den ambulerande fotografiateljén har 
förevigat sina kunder i 1800-talsanda. Resultatet är en fin samling 
moderna kabinettfotografier.
Utöver de nyviktorianska porträtten visas också en fotoapparat anpassad 
i periodens stil, en handmålad landskapsfond och annan 
fotograferingsrekvisita samt ett verk som berättar om ateljéägaren 
Onyxei Haapalas och hennes trogna assistent Helmuts liv. Här visas 
arbetsparets resa från Ishavets stränder via ett lungsanatorium till 
pyramiderna i Giza.
Atelieri O. Haapala är ett performativt konstprojekt, ett samarbete 
mellan de två fotograferna Saara Salmi och Marco Melander. Onyxei och 
Helmut är deras rollfigurer i fotografisessionerna. Utstyrda i 
lösmustascher och korsetter har fotograferna under ett drygt år uppträtt 
bland annat under Konstens natt, vid burleskevenemang, på konstmuseer 
och vintagebasarer. Kunderna har enligt önskemål fotograferats i egna 
kläder eller utklädda i lånad rekvisita. Med hjälp av inlevelse och 
föreställning har fotograferna velat ge publiken en fläkt av en 
försvunnen värld, en stunds upplevelse av en tid när det var en speciell 
och förväntad händelse att få sitta för fotografen.

Projektet har fått stöd av Svenska Kulturfonden.

Vip-vernissage för personer som avporträtterats av Atelieri O. Haapala: 
sö 7.2 kl. 14–16 och fre 12.2 kl. 18–20. Fritt inträde.
Atelieri O. Haapalas fotograferingar på museet: sö 7.2 kl. 14–16 och sö 
21.3 kl. 11–17. Fritt inträde.

I samband med utställningen ordnas det verkstäder för daghem och skolor. 
Mera information www.valokuvataiteenmuseo.fi eller museilektor Erja Salo.

Mera om projektet: www.ohaapala.com och info at ohaapala.com. Porträtten 
kan också ses på adressen http://www.flickr.com/photos/ohaapala/

Guidningar för allmänheten:
Finskspråkig guidning på utställningen söndagar klockan 13 och den sista 
onsdagen varje månad kl. 11. Diskussionsguide på utställningen söndagar 
klockan 14–15.

Mera om utställningen: Amanuens Tiina Rauhala, 09-6866 3622, 
tiina.rauhala at fmp.fi
Intendent Anna-Kaisa Rastenberger, 09-6866 3628, 050-518 7619,
anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Mera om guidningar, verkstäder och anknytande programutbud: Museilektor 
Erja Salo, 09-6866 3620, erja.salo at fmp.fi
Guidebokningar 09-6866 360, ti–fre kl. 9–12 eller satu.sormunen at fmp.fi

Utställningarna öppna ti–sö kl. 11–18. Inträde EUR 6 / 4 / 0.
Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, 00180 
Helsingfors,
Info 09-6866 3621 www.valokuvataiteenmuseo.fi

---------------------------

ATELIERI O. HAAPALA
Finnish Museum of Photography, Process 27.1–21.3.2010

Atelieri O. Haapala’s photography exhibition revives portrait traditions 
that are over a hundred years old. The show offers nostalgia and 
extravagant costumes, the charm of the bourgeoisie, but also 
opium-fumed, decadent vices. The touring photographic studio has 
immortalized its clients in 19th-century spirit. The result is a fine 
collection of modern cabinet portraits.

Alongside the neo-Victorian portraits, the Finnish Museum of 
Photography’s exhibition includes photographic apparatus that matches 
the spirit of the age, a hand-painted landscape backdrop, and other 
photographic props. All this, plus a suite of works about the life of 
the owner of the photographic studio Frau Onyxei Haapala and her 
faithful assistant Helmut, in which the working duo travel from the 
shores of the Arctic Ocean, via a pulmonary-tuberculosis sanatorium, to 
the pyramids of Giza.

Atelieri O. Haapala is a performative art project created 
collaboratively by two photographers, Saara Salmi and Marco Melander. 
Onyxei and Helmut are their role figures at photography events. The 
photographers, disguised in a false moustache and corsets, spent over a 
year appearing at Helsinki’s Night of the Arts, burlesque events, art 
museums and vintage sales, and elsewhere. Clients have come to be 
photographed in their own clothes or in a manner more in tune with the 
spirit of the endeavour, in borrowed costumes. The idea of living out 
the parts and performing has been to give the public some of the 
atmosphere of a lost world, an imaginary moment in time, a moment when 
being photographed was a special and much-awaited event.

The project has been supported by the Swedish Cultural Foundation in 
Finland.

Further information on the exhibition:
Chief curator Anna-Kaisa Rastenberger +358 9 6866 3628, +358 05 518 
7619, anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
Curator Tiina Rauhala, +358 9 6866 3622, tiina.rauhala at fmp.fi
Further information on workshops, guided tours and supplementary program
Educational curator Erja Salo, +358 9 6866 3620, erja.salo at fmp.fi
Guided tours
Public free-of-charge guided exhibition tours (in Finnish): Sundays 1pm; 
conversational exhibition guide: Sundays 2-3pm. For pre-booked guided 
tours, call +358 9 6866 360, Tue-Fri 9am-noon, or email 
satu.sormunen at fmp.fi.

Exhibition hours Tue–Sun, 11am–6pm.
Admission fees €6 / €4 / €0. Process exhibitions are free-of-charge. The 
Finnish Museum of Photography, Cable Factory, Tallberginkatu 1 G, 00180 
Helsinki, tel. +358 9 6866 3621 / fmp at fmp.fi / www.fmp.fi.
VIP opening for people who have appeared in Atelieri O. Haapala’s 
photographs: Sun 7.2 at 14-16 and Fri 12.2 at 18-20. Free entry.
Atelieri O. Haapala photographs portraits at the museum: Sun 7.2 at 
14-16 and Sun 21.3 at 11-17. Free entry.

The exhibition is accompanied by workshops for day-care centres and 
schools. Further details: www.valokuvataiteenmuseo.fi or Educational 
Curator Erja Salo, erja.salo at fmp.fi
Further details about the project: www.ohaapala.com and 
info at ohaapala.com. The portraits can also be seen at: 
http://www.flickr.com/photos/ohaapala/

-- 
Anna-Kaisa Rastenberger
Intendentti / Intendent / Chief curator
Suomen valokuvataiteen museo / Finlands fotografiska museum / The
Finnish Museum of Photography
Kaapelitehdas / Kabelfabriken / Cable Factory
Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki
Puh./Tel. +358-50-518 7619

anna-kaisa.rastenberger at fmp.fi
www.valokuvataiteenmuseo.fi

Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta