[Nayttelyposti] Leväluhdan lähteen innoittama näyttely avautuu Vaasan taidehalliin / En utställning inspirerad av Leväluhta källa öppnas i Vasa konsthall

Kalliokoski Ulla ulla.kalliokoski at vaasa.fi
Pe 24.Elo. 10:52:33 EEST 2018


https://www.vaasa.fi/tiedote/levaluhdan-lahteen-innoittama-nayttely-avautuu-vaasan-taidehalliin
https://www.vaasa.fi/sv/meddelande/en-utstallning-inspirerad-av-levaluhta-kalla-oppnas-i-vasa-konsthall

LEVÄLUHDAN LÄHTEEN INNOITTAMA NÄYTTELY AVAUTUU VAASAN TAIDEHALLIIN

Vaasan taidehallin syyskauden avaa näyttely Chimera, jossa taiteilijakollektiivi Honkasalo-Niemi-Virtanen herättää taiteen keinoin henkiin Isonkyrön Leväluhdan muinaishenkilön. Näyttely on esillä taidehallissa 25.8.-21.10.2018.

Chimera on installaatio, joka koostuu videosta, veistoksista, äänestä, valokuvista ja tekstistä.

Se on osa kolmiosaista teoskokonaisuutta, johon kuuluu näyttelyn yhteydessä julkistettava Leväluhdan lähteelle toteutettava ääniteos. Ääniteoksen voi ladata netistä ja kuunnella omilla kuulokkeilla Leväluhdan lähteellä. Teoskokonaisuuteen kuuluu myös näyttämöteos Nature Morte, jonka ensi-ilta oli Mad House Helsingissä 16.3.2018.

Teoskokonaisuuden luoneen poikkitaiteellisen kollektiivin muodostavat kuvataiteilija Felicia Honkasalo, kuvataiteilija ja trumpetisti Akuliina Niemi sekä dramaturgi Sinna Virtanen. Suomen arvostelijain liitto SARV myönsi kolmikolle tämän vuoden Kritiikin kannukset -palkinnon.

Muinaishenkilölle kasvot kuvataiteen ja poetiikan keinoin

Teoksen aihe ja lähtökohta on rauta-aikaiseen vesikalmistoon, Leväluhdan lähteeseen, haudattu yksilö ja hänen kasvonsa. Isossakyrössä Pohjanmaalla sijaitseva Leväluhdan lähde on kätkenyt sisäänsä yli sata rauta-ajalla elänyttä vainajaa, joiden hautauksen syytä ei kuitenkaan ole saatu vielä selville. Lähde ja sitä ympäröivä maisema on visuaalisesti poikkeuksellisen kiinnostava, sillä keväisin lähteen vesi värjäytyy punaiseksi.

Teoksen materiaalina toimii Leväluhdan lähdettä käsittelevät tutkimukset ja arkistoaineisto. Prosessin aikana työryhmä seurasi oikeuslääketieteellisen kasvorekonstruktion valmistusta. Taiteilijoita kiinnostaa erityisesti tarve luoda nämä yksilön kasvot, sekä se, mitä tämä tarve kertoo aikamme tavasta lähestyä yhteistä historiaamme. Kasvot materialisoituvat tilassa fragmentaarisesti, runollisina pyörteinä sekä toistona.

Kasvoihin liittyy laajoja eettisiä, filosofisia, esteettisiä ja varsinkin yksilön käsitteeseen sekä sen historiaan liittyviä kysymyksiä, joita taiteilijat pohtivat ja problematisoivat. Vuoropuhelussa lääketieteen asiantuntijoiden kanssa taiteilijat käsittelevät ja pohtivat kokemusta siitä, kuinka toista ihmistä ei voi koskaan lähestyä, saati koskettaa täydellisesti, ei muinaisihmistä eikä rakastettuakaan.

Lehdistökuvat: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/PEyEusR4U4fZgKK

Lisätietoja: näyttelyn vastuuhenkilö, amanuenssi Anna Franck, Vaasan kaupungin museot, p. 040 672 5415, anna.franck at vaasa.fi<mailto:anna.franck at vaasa.fi>


------------------------

EN UTSTÄLLNING INSPIRERAD AV LEVÄLUHTA KÄLLA ÖPPNAS I VASA KONSTHALL

Höstsäsongen i Vasa konsthall inleds med utställningen Chimera, i vilken konstnärskollektivet Honkasalo-Niemi-Virtanen med konstens medel väcker forntidsmänniskan i Leväluhta i Storkyro till liv. Utställningen visas i konsthallen 25.8-21.10.2018.

Chimera är en installation som består av en video, skulpturer, ljud, fotografier och text. Installationen är en del av en helhet i tre delar, till vilken hör ett ljudverk som skapats för Leväluhta källa och som publiceras i samband med utställningen. Ljudverket kan laddas ned från webben och lyssnas på med egna hörlurar vid Leväluhta källa. Till helhetsverket hör också det sceniska verket Nature Morte som hade premiär på Mad House Helsinki 16.3.2018.

Det tvärvetenskapliga kollektiv som har skapat helhetsverket utgörs av bildkonstnär Felicia Honkasalo, bildkonstnär och trumpetist Akuliina Niemi samt dramaturg Sinna Virtanen. Finlands kritikerförbund (SARV) beviljade trion det här årets Kritiikin kannukset-pris.

Ansikte åt en forntidsmänniska med hjälp av bildkonst och poetik

Verkets tema och utgångspunkt är en individ som begravts i vatten på en gravplats från järnåldern, Leväluhta källa, samt denna individs ansikte. Leväluhta källa som är belägen i Storkyro i Österbotten har i sitt inre gömt över hundra avlidna som levde under järnåldern. Orsaken till att de är begravda där har dock inte klarlagts ännu. Källan och dess omgivande landskap är visuellt ovanligt intressanta, eftersom vattnet i källan färgas rött om vårarna.

Som verkets material fungerar undersökningar och arkivmaterial som handlar om Leväluhta källa. Under processens gång följde arbetsgruppen med en rättsmedicinsk ansiktsrekonstruktion. Konstnärerna är speciellt intresserade av behovet att skapa det här ansiktet till individen, samt av vad det här behovet säger om vår tids sätt att närma oss vår gemensamma historia. Ansiktet materialiseras fragmentariskt i rummet, som poetiska virvlar och upprepning.

Till ansiktet hänför sig omfattande etiska, filosofiska och estetiska frågor samt frågor kopplade speciellt till individbegreppet och dess historia. Dessa frågor begrundas och problematiseras av konstnärerna. I dialog med sakkunniga inom medicin behandlar och begrundar konstnärerna erfarenheten att man aldrig till fullo kan komma en annan människa nära, för att inte tala om beröra, inte en forntidsmänniska och inte ens sin egen älskade.

Pressbilder: https://oc.vaasa.fi/index.php/s/PEyEusR4U4fZgKK

Tilläggsinformation: utställningens ansvarsperson, amanuens Anna Franck, Vasa stads museer, tfn 040 672 5415, anna.franck at vasa.fi<mailto:anna.franck at vasa.fi>
Lisätietoja Nayttelyposti-postituslistasta